Regulamin

REGULAMIN BIBLIOTEKI

 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MYSTKOWIE

 1. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, rodzice, nauczyciele
  i pracownicy szkoły.
 2. Ze zgromadzonych w bibliotece książek, czasopism oraz pozostałych dokumentów korzystać można:
  • wypożyczając do domu (lektury szkolne, literatura piękna, książki popularnonaukowe, czasopisma – oprócz najnowszego numeru),
  • czytając lub przeglądając na miejscu (księgozbiór podręczny, czasopisma, encyklopedie multimedialne),
  • wypożyczając lub przeglądając w pracowniach przedmiotowych (komplety przekazane do dyspozycji nauczyciela).
 3. Dni i godziny otwarcia są wypisane na drzwiach biblioteki.
 4. Jednorazowo wypożyczyć można 3 książki na okres 2 tygodni. Przeczytane książki powinny natychmiast wrócić do biblioteki, gdyż czekają na nie inni czytelnicy.
 5. Wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniem i zagubieniem.
 6. W przypadku zagubienia lub zniszczenia książki, czytelnik musi ją odkupić
  lub zwrócić inną książkę, po uprzednim porozumieniu się z bibliotekarzem.
 7. Uczeń przygotowujący się do konkursów, olimpiad itp. ma prawo korzystać z wypożyczenia większej ilości książek jednorazowo.
 8. Stanowisko komputerowe służy czytelnikom jako źródło wiedzy i informacji:

  – korzystać można tylko z zainstalowanych programów,
  – z drukarki można korzystać za zgodą bibliotekarza,
  – wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłaszać bibliotekarzowi,
  – przy stanowisku może znajdować się jedna osoba pracująca w ciszy
  i nie zakłócająca rytmu pracy biblioteki.

 9. Biblioteka umożliwia uczniom wypożyczanie książek na okres ferii zimowych i letnich.
 10. Uczniowie kończący szkołę mają obowiązek zwrócić wszystkie materiały wypożyczone z biblioteki przed końcem roku szkolnego.

 

Regulamin wypożyczania i udostępniania

podręczników lub materiałów edukacyjnych uczniom

w Bibliotece SP w Mystkowie

 1.  Biblioteka nieodpłatnie:

wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne mające postać papierową,

– zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych mających postać elektroniczną.

 1. Szkoła przekazuje  uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu. Rodzice zobowiązani są do podpisania listy odbioru.
 2. Ewidencja wypożyczeń i zwrotów podręczników lub materiałów edukacyjnych prowadzona jest przez bibliotekarza.
 3. Pierwsze części podręczników (materiałów edukacyjnych) będą wypożyczone uczniom od 2 września; uczniowie klas I-III SP przychodzą do biblioteki szkolnej wraz z wychowawcą  – nauczycielem nauczania zintegrowanego, podczas zajęć edukacyjnych.
 4. O kolejnych wypożyczeniach i oddaniu użytkowanych wcześniej podręczników lub materiałów edukacyjnych w kl. I-III SP decyduje nauczyciel. Uczniowie przychodzą do biblioteki całym zespołem klasowym wraz
  z wychowawcą, oddając i wypożyczając podręczniki lub materiały edukacyjne.
 5. Uczniowie, których nie będzie w szkole w dniu wypożyczenia/oddawania podręczników, będą zobowiązani do indywidualnego zgłoszenia się do biblioteki szkolnej.
 6. Podręczniki lub materiały edukacyjne wypożyczane są na okres zajęć dydaktyczno – wychowawczych, z ostatecznym terminem zwrotu tydzień przed zakończeniem danego roku szkolnego.
 7. W przypadku, gdy uczeń odchodzi ze Szkoły w trakcie trwania roku szkolnego, zobowiązany jest do oddania do biblioteki szkolnej wszystkich wypożyczonych podręczników lub materiałów edukacyjnych (z wyjątkiem ucznia niepełnosprawnego).
 8. Przez cały okres użytkowania podręczników lub materiałów edukacyjnych uczeń zobowiązany jest dbać o stan użytkowy książek (obłożenie, nie pisanie wewnątrz).
 9. W przypadku, zniszczenia, zagubienia czy niezwrócenia w terminie podręczników lub materiałów edukacyjnych szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu:
 10. kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego lub
 11. kosztu podręcznika „Nasz Elementarz”. Kwota ta stanowi dochód budżetu państwa. Wpłaty dokonuje rodzic ucznia na rachunek MEN podany przez szkołę oraz przedkłada dowód rozliczenia się z budżetem państwa w sekretariacie szkoły.
 12. Przez zniszczenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się działanie, które uniemożliwia dalsze ich wykorzystywanie.
 13. Jeżeli do podręcznika lub materiału edukacyjnego dołączone były: płyta CD/DVD, mapy, plansze itp., należy je zwrócić wraz z podręcznikiem lub materiałem edukacyjnym. Zgubienie płyty jest równoznaczne ze zgubieniem, zniszczeniem całego podręcznika.
 14. W przypadku, zniszczenia lub zagubienia podręczników lub materiałów edukacyjnych przez ucznia, zanim zakupiony zostanie nowy podręcznik, uczeń może skorzystać z dodatkowego kompletu podręczników, który będzie znajdował się w bibliotece szkolnej.

 

Podstawa Prawna:

Ustawa z dn. 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Dz U. z 2014r. poz. 811.